Słownik wyrażeń stosowanych w Regulaminie

 1. AleZakupy.pl – Kamil Gąsiorek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMAR Kamil Gąsiorek, ul. Podgórze 4 lok. 4, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937 267 26 40 Regon: 360539556, e-mail: biuro@alezakupy.pl, tel. 509962800; 506167034
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy AleZakupy.pl działający pod adresem: www.alezakupy.pl
 3. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług AleZakupy.pl
 4. Konsument – osoba zawierająca umowę z AleZakupy.pl (dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym) w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę z AleZakupy.pl (dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Strona WWW – www.alezakupy.pl
 7. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez AleZakupy.pl
 8. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie AleZakupy.pl
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Towaru
 10. Konto – osobiste konto Klienta, ułatwiające procedurę dokonywania zamówienia Towaru.
 11. Adres do doręczeń – adres, na który należy kierować korespondencję oraz przesyłki pocztowe, tj. 43-384 Jaworze, ul. Niecała 1
 12. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 , poz. 93)

Stosowanie postanowień Regulaminu

Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami AleZakupy.pl na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Informacje podstawowe

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa jest AleZakupy.pl
 2. Klientami Sklepu Internetowego mogą być zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
 3. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie AleZakupy.pl odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Każdy Klient składający zamówienie obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

Towar i cena

 1. AleZakupy.pl zamieszcza na stronie internetowej informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). AleZakupy.pl jest płatnikiem podatku VAT. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, który wynosi w zależności od wybranej formy dostawy 15.99zł przy przesyłce pobraniowej oraz 12,99zł przy przedpłacie na konto..
 3. AleZakupy.pl zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie www.alezakupy.pl i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
 4. Wszelkie towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, AleZakupy.pl ma obowiązek dostarczyć bez wad fizycznych i prawnych.

Zamówienie towaru

 1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia, mailem na adres biuro@alezakupy.pl, telefoniczne pod numerem 509962800; 506167034 lub poprzez formularz zapytania o produkt.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. W przypadku umów zawieranych na odległość (w Sklepie Internetowym) informacje o Towarach w Sklepie Internetowym m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Na procedurę zamówienia składa się w szczególności: wybór zamówionego Towaru,
  • podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy,
  • oznaczenie adresu dostawy,
  • wybór sposobu potwierdzenia transakcji (faktura, paragon fiskalny)
  • wybór formy płatności,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • kliknięcie w przycisk w Sklepie Internetowym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  • Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie informacja, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji i jest przetwarzane.
 5. W przypadku zamówień składanych przez Klienta drogą telefoniczną lub mailową, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez AleZakupy.pl. W przypadku składania przez Konsumenta zamówienia telefonicznie, AleZakupy.pl potwierdzi Konsumentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej warunki Zamówienia, w szczególności cenę, właściwości Towaru i termin realizacji. Załącznikiem do wysłanej wiadomości będzie treść niniejszego Regulaminu.
 6. Termin realizacji zamówienia (nadania towaru) wynosi do 9 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Płatność za Towar oraz dostawę realizowana jest w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia, lub za pobraniem.
 8. Dostawy Towaru realizowane są na terenie kraju, za pośrednictwem kuriera. W przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt oraz sposób doręczenia i zapłaty każdorazowo wymaga uzgodnienia z AleZakupy.pl.
 9. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej zawartość i stan.

Zgodność towaru z umową i reklamacje

 1. AleZakupy.pl jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji (brak dowodu zakupu nie uniemożliwia rozpatrzenia reklamacji).
 3. Ingerencja zewnętrzna w Towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.
 4. Po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego Towaru, AleZakupy.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. W przypadku zajścia konieczności przeprowadzenia ekspertyzy lub zajęcia stanowiska przez dystrybutora/producenta Towaru – Klient zostanie poinformowany, że termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.
 5. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedstawione są w Załączniku numer 1 do Regulaminu. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do AleZakupy.pl.
 2. AleZakupy.pl informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwia zawarcie umowy i realizację zamówienia.
 2. Dane osobowe podawane są przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także ich zbieranie, utrwalanie, jak i przechowywanie.
 3. Dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży produktów, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści jego danych i możliwości ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych jest AleZakupy.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prawa do Strony www.alezakupy.pl, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na Stronie www.alezakupy.pl są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich oraz autora Strony
  www.alezakupy.pl, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie internetowej. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AleZakupy.pl a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. AleZakupy.pl informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AleZakupy.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AleZakupy.pl.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie www.alezakupy.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego na stronie
  www.alezakupy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2016 r. i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.
 8. Korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego oznacza akceptację Regulaminu.

Załącznik 1

Informacje dla konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Pouczenie dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować AleZakupy.pl – Adres do doręczeń: 43-384 Jaworze, ul. Niecała 1, e-mail: biuro@alezakupy.pl, tel. 509962800; 506167034 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
W każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy do AleZakupy.pl. KidsShop.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Towar należy odesłać lub przekazać nam na adres do doręczeń: 43-384 Jaworze, ul. Niecała 1, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Back to Top